obrázek

zsams.vlastejovice

okres Kutná Hora


zápisy do MŠ


Zápisy do Mateřské školy Vlastějovice

se konají v úterý  7. května 2019

v budově

v časech 9:00-11:00 a 13:00-15:00

 

- k zápisu je třeba prokázat totožnost zákonného zástupce (OP) a předložit rodný list dítěte. Cizinci předloží doklad o státním občanství.

 

- V tento den obdržíte potřebné informace a formuláře a budete mít možnost prohlédnout si prostory MŠ

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k zápisům pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení probíhá v mateřské škole na základě Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Pro koho je povinné: 

Od počátku roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (pro školní rok 2019/2020 je povinné přihlásit k předškolnímu vzdělávání  všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Č.j. 41/2019 Mgr. Olga Sýsová, ředitelka
Pro přijetí dítěte do mateřské školy je třeba splnit tyto podmínky:

 • Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze buď imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb.). Výjimku mají děti, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tzv. předškoláci), pro které je docházka povinná, a děti s odkladem školní docházky.

 

 • Podmínkou přijetí také je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy.

 

 

 • Další hodnotící kritéria:
  1.  přednost mají děti s trvalým bydlištěm v obci Vlastějovice a spádových osad
  2. přednost mají děti starší před mladšími
  3. přednost mají děti, jejichž starší sourozenec již mateřskou školu navštěvuje
  4. děti mladší 3 let věku nepřijímáme

 

 • Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok, s výjimkou dětí s povinnou předškolní docházkou.

Přiložené soubory ke stažení:

1. Kontrolní_záznamy_Škol - Kontrolní záznamy[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.